احمد زاهدى
Ahmad Zahedi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جناح چپ  و راست در جنبش‏ دانشجويى  ١    ٢    ٣  فوریه ٢٠٠٧
تشكل‌هاى مستقل كارگرى در ايران  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦  اكتبر ٢٠٠٦
 تغییرات در قانون کار  ١    ٢     ٣     ٤  سپتامبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
bulletجمعیت سوم تیر   ١
bullet