نصرت تیمورزاده
Nosrat Teymoorzadeh

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

هفته همبستگی با كارگران ایران  ١     ٢     ٣   نوامبر ٢٠٠٧
در باره اجلاس سران ٨ كشور  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   ژوئن ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet