مجيد تمجيدى
Majid Tamjidi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

تشكل مستقل كارگرى (١)   ١    ٢    ٣    ٤ ژوئن ٢٠٠٦
گفتمان حياتى جنبش‏ كارگرى  ١ سپتامبر ٢٠٠٥
جنبش کارگری ایران  ١  
نقد و بررسی تعاریف طبقه كارگر  ١    ٢    ٣  آوریل ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
bullet

ضرورت همگرايى جنبش كارگرى

bullet

توهم "سه جانبه گرايى

bullet

كارزنان از منظر تاريخى_بين‌الملى

bullet

آيا اين‌بار ماركس‏ به زبان خويش‏ سخن خواهد گفت؟

bullet

اسطوره‌هاى مباحث توسعه در ايران