فتاح سلطانى
Fattah Soltani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

انجمن‌هاى حمايت از كارگران در خارج كشور  ١    ٢     ٣    نوامبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet