آلبرت سهرابيان
Albert Sohrabian

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

در باره رادیو صدای كارگران ایران   سپتامبر ٢٠٠٤
كارزار همبستگی با مبارزات كارگران ایران   مه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

مسائل كارگرى