یدی شیشوانی
Yadi Shishvani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جنبش كارگری و مساله ملی   دسامبر٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet