بهروز شیدا
Behrooz Sheyda

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

عناصر تراژیك در شعر شاملو   سپتامبر ٢٠٠٣
نقد ادبیات زندان    اوت ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet