محمد رضا شالگونی
Mohammad Reza Shalgooni

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

نقد و بررسی تئوری های امپریالیزم - بخش ١١  ١     ٢   نوامبر ٢٠٠٧
ادامه بحث در باره انقلاب اكتبر  ١     ٢     ٣     نوامبر ٢٠٠٧
دلایل شكست انقلاب اكتبر  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧   نوامبر ٢٠٠٧
درس های انقلاب اكتبر  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧   اكتبر ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ١٠   ١     ٢     ٣     سپتامبر ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٩  ١     ٢     ٣     ژوئیه ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٨  ١     ٢   ژوئن ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٧  ١     ٢     ٣     ٤   مه ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٦  ١    ٢   مارس ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٥  ١    ٢    ٣     ٤    فوريه ٢٠٠٧
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٤  ١    ٢    ٣    ٤   ژانويه ٢٠٠٧

نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٣

١    ٢   دسامبر ٢٠٠٦
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم - بخش ٢ ١   ٢   ٣   ٤   ٥   ٦   ٧   ٨  نوامبر ٢٠٠٦
 نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليزم - بخش ١ ١     ٢      ٣      ٤      ٥ اكتبر ٢٠٠٦
صد سال پس از انقلاب مشروطیت ١     ٢     ٣     ٤ سپتامبر ٢٠٠٦

دمکراسی امپریالیستی در خاورمیانه

 ١    ٢    ٣    ٤   اوت ٢٠٠٦
 مساله ملى در ايران ٢  ١     ٢     ٣      ٤  ژوئن ٢٠٠٦
بحران هسته ای ايران از ديدگاه جنبش کارگری  ١     ٢     ٣  ژوییه ٢٠٠٦
مساله ملى در ايران ١  ١     ٢     ٣      ٤  مه ٢٠٠٦
سوسیالیسم و حق رای عمومی  ١     ٢     ٣      ٤     ٥ آوریل ٢٠٠٦
پروژه فراخوان رفراندوم  ١     ٢ ژانویه ٢٠٠٥
سوسیالیسم و دمکراسی  ١ ژوئن ٢٠٠٤
درباره تز انقلاب دموكراتيك  ١     ٢     ٣  اوت ٢٠٠٤
     
     
bullet وبلاگ شخصی
bullet پرده ای دیگر از چشم بندی های “سربازان گمنام امام زمان”
bullet ما بر سر دوراهى نيستيم
bullet ٥٠ سال پس از آن كودتا
bullet نافرمانى مدنى چگونه مى‌تواند توده‌اى شود؟
bullet كدام سوسیالیزم؟