عباس سماكار
Abbas Samakar

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

نقد سینمای جمهوری اسلامی   ژوئن ٢٠٠٤
هنر تبعیدی و هنرمند تبعیدی   مه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

غزل، "ناب"‌ترين شكل شعر

bullet

bullet