تراب ثالث
Torab Saleth

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

ادامه بحث در باره انقلاب اكتبر  ١     ٢     ٣   نوامبر ٢٠٠٧
دلایل شكست انقلاب اكتبر  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧   نوامبر ٢٠٠٧
درس های انقلاب اكتبر  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧   اكتبر ٢٠٠٧
بحث آزاد: در باره چه باید كرد لنین  ١    ٢    ٣    ٤   ژوئن ٢٠٠٧
بحث آزاد: در باره تعریف طبقه كارگر  ١    ٢    ٣    ٤   آوریل ٢٠٠٧
بحث آزاد: در باره برنامه انقلابی  ١    ٢   آوریل ٢٠٠٧
در باره برنامه انقلابى  ١    ٢    ٣    ٤    ٥   فوریه ٢٠٠٧
نبرد براى دموكراسى در ايران  ١    ٢    ٣    دسامبر ٢٠٠٦
سوسیالیسم چیست و چگونه ایجاد می شود  ١    ٢    ٣  نوامبر ٢٠٠٦
گفتگويى با دوستان و پاسخى به مفتريان  ١    ٢    ٣   نوامبر ٢٠٠٦
سوسياليسم ما و سوسياليسم آنها  ١    ٢    ٣  مارس ٢٠٠٦

سوسياليسم و دموكراسى

 ١    ٢    ٣    ٤  اكتبر ٢٠٠٦
حق گرایش در احزاب سیاسی چپ  ١    ٢    ٣    ٤   سپتامبر ٢٠٠٦
ضرورت ایجاد کمیسیون تحقیق چپ  ١    ٢   ٣  سپتامبر ٢٠٠٦
 گفتگو با دوستان: برنامه  اتاق  ١    ٢    ٣     ٤   اوت ٢٠٠٦

مجلس‏ موسسان: تجربه انقلاب روسيه

 ١    ٢    ٣    ٤ 

ژوییه ٢٠٠٦

ساختار سرمايه‌داری در ايران (بخش ٢)

 ١    ٢    ٣    ٤ 

مه ٢٠٠٦
ساختار سرمايه‌داری در ايران (بخش١)

 ١    ٢    ٣ 

آوریل ٢٠٠٦
در مورد پلاتفرم اتحاد چپ کارگری

 ١    ٢  

مارس ٢٠٠٦
در مورد صندوق کمک مالی به کارگران ایران

 ١    ٢  

فوریه ٢٠٠٦
دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم ٢

 ١    ٢    ٣ 

ژانویه ٢٠٠٦
دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم ١

 ١  

ژانویه ٢٠٠٦
درباره مرحله انقلاب

 ١ 

دسامبر ٢٠٠٥
مفهوم حزب پیشگام انقلابی طبقه كارگر ٢

 ١    ٢    ٣ 

دسامبر ٢٠٠٥
مفهوم حزب پیشگام انقلابی طبقه كارگر ١

 ١    ٢    ٣    ٤    ٥ 

دسامبر ٢٠٠٥
ماركسیزم و ایدئولوژی

 ١ 

نوامبر ٢٠٠٥
مفهوم سوسیالیسم

 ١    ٢    ٣    ٤    ٥  

اكتبر ٢٠٠٥
مارکسیسم و فلسفه

 ١    ٢    ٣  

فوریه ٢٠٠٥
مجلس موسسان

 ١  

 
تشكل مستقل كارگری

 ١  

 
اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

 ١

 
پیرامون رابطه مجلس موسسان و شوراها

 ١