نادر ساده
Nader Sadeh

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جایگاه چه باید كرد لنین  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   ژوئن ٢٠٠٧
اتحاد چپ كارگرى در عمل  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦ ژوئن ٢٠٠٦
گرامیداشت حامد شهیدیان  ١   اكتبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet