فریبرز رئیس دانا
Fariborz Raiisdana

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

قانون كار و قراردادهاى موقت   سپتامبر ٢٠٠٦
مسائل توسعه اقتصادی در ایران   مارس ٢٠٠٤
به یاد قربانیان فاجعه بم   فوریه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet