بهرام رحمانی
Bahram Rahmani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

اتحاد نيروهاى چپ به كجا مى‌رود؟ ١     ٢    ٣  اوت ٢٠٠٦
جایگاه روز جهانی کارگر در ایران  ١     ٢     ٣  مه ٢٠٠٥
در مورد وقایع اخیر کردستان  ١ اوت ٢٠٠٤
ایران در سالی كه گذشت  ١   ٢ آوریل ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet سنديكاهاى كارگرى در ايران تشكيل مى‌شود!!!