بابك رحیمی
Babak Rahimi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

در باره اجلاس سران ٨ كشور  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   ژوئن ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet