رستم پورزال
Rostam Poorzal

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

سازمان مجاهدین و آمریكا  ١    ٢ فوریه ٢٠٠٥
انتخابات رياست جمهوری آمريکا   نوامبر ٢٠٠٤
اوضاع سیاسی منطقه و محاصره نظامی ایران   نوامبر ٢٠٠٣
جنگ و دموكراسی   آوریل ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet