علی پیچگاه

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

یورش به كارگران شركت واحد   فوریه ٢٠٠٦
سالگرد تاسیس رادیو صدای كارگران   نوامبر ٢٠٠٥
مبارزات كارگران نفت   ژانویه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet