يونس پارسا بناب
Yunes Parsabonab

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

دو سناریوی امپریالیستی برای عراق و آینده خاور میانه  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   فوریه ٢٠٠٨
سیاست های جدید آمریكا در منطقه و آینده ایران  ١     ٢     ٣     ٤   اوت  ٢٠٠٧
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران ١٩  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   مه ٢٠٠٧
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران ١٨  ١    ٢    ٣  آوریل ٢٠٠٧
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران ١٧  ١    ٢  فوریه ٢٠٠٧
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران ١٦  ١    ٢    ٣    ٤    ٥   دسامبر ٢٠٠٦
تاريخ جنبش كمونيستى در ايران ١٥

 

نوامبر ٢٠٠٦
تاریخ جنبش کمونیستی ایران ١٤

 ١     ٢ 

اكتبر ٢٠٠٦
تاریخ جنبش کمونیستی ایران ١٣  ١    ٢  سپتامبر ٢٠٠٦
جنگ لبنان  ١   اوت ٢٠٠٦
تاریخ جنبش کمونیستی ایران ١١  ١    ٢   مارس ٢٠٠٦
بحران هسته ای  ١    ٢   فوریه ٢٠٠٦
تاریخ جنبش کمونیستی ایران  ٨  ١    ٢   
تاریخ جنبش کمونیستی ایران  ٧  ١    
تاریخ جنبش کمونیستی ایران ٥  ١   
تاریخ جنبش کمونیستی ایران  ٤  ١    
تاریخ جنبش کمونیستی ایران   ١    ٢    ٣    آوریل ٢٠٠٥
 تاریخ جنبش کمونیستی ایران  ١     ٢     ٣     ٤      ٥