لیلا پرنیان
Leyla Parnian

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

زنان اولين قربانيان تجاوز نظامى‌ آمريكا  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦      ٧    ٨   دسامبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

در پرتو راهپیمائی کارزار زنان در ٨ مارس ٢٠٠٧

bullet

زنان افغانستانی وعراقی اولين قربانيان جنگ هاي تجاوزگرانه آمریکا و شرکاء

bullet

bullet