جميله ندايى
Jamileh Nedayii

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

فمينيزم در فرانسه و خطر فمينيست‌هاى اسلامى  ١    ٢    ٣    ٤   نوامبر ٢٠٠٦
موانع و چشم اندازهای جنبش زنان ایرانی در خارج از کشور   مارس ٢٠٠٦
هنر و سیاست  ١    ٢   ٣   نوامبر ٢٠٠٥
مدرنيته و پانزدهمين سمينار بنياد پژوهش ‏هاى زنان  ١ اوت ٢٠٠٤
در باره آخرین اتحاد جمهوری خواهان  ١  آوریل ٢٠٠٤

اهمیت ٨ مارس

  مارس ٢٠٠٤
نقد سینمای جمهوری اسلامی   ژوئن ٢٠٠٣
هنر تبعیدی و هنرمند تبعیدی   مه ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet