محمد رضا معینی
Mohammad Reza Moini

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧  نوار کامل سخنرانی  اوت ٢٠٠٦