اردشیر مهرداد
Ardeshir Mehrdad

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جنبش هاى حاشيه نشينان عرب ايران  ١     ٢    ٣    ٤    ٥     ژوئن ٢٠٠٦
تحریم انتخابات  ١     ٢     ٣   فوریه ٢٠٠٥
طبقه کارگر و مساله مسکن  ١ اوت ٢٠٠٤
كار، تهيدستى و مبارزه   ژوییه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
bullet حكومت استعماری يا مردم سالارى مشاركتى
bullet ظهور و سقوط امپراطورى آمريكا
bullet جنبش ضد جنگ