یاسمین میظر 
Yassamine Mather

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

بحران مالی سرمایه داری  ١     ٢   ژانویه ٢٠٠٨
گزارش كنفرانس كارزار ضد جنگ:
دست ها از مردم ایران كوتاه
!
 ١     ٢     ٣   دسامبر ٢٠٠٧
كنفرانس كارزار ضد جنگ  ١     ٢     ٣   دسامبر ٢٠٠٧
گزارش  كارزار ضد جنگ  ١     ٢     ٣     ٤   نوامبر ٢٠٠٧
چگونه كارزاری ضد جنگ؟  ١     ٢     ٣     ٤   نوامبر ٢٠٠٧
نسل دوم فمینیست های سوسیالیست   ١     ٢     ٣     ٤     ٥   اكتبر ٢٠٠٧  
انقلاب های مخملی در اروپای شرقی
و درس های آن برای چپ ایران
 ١     ٢     ٣     اوت ٢٠٠٧
در باره محاصره آكادمیك فسلین  ١     ٢   ژوئیه ٢٠٠٧
در باره اجلاس سران ٨ كشور  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   ژوئن ٢٠٠٧
كارزار ضد جنگ، ضد جمهوری اسلامی  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   مه ٢٠٠٧
بحث بحران هسته ای  ١    ٢   آوریل ٢٠٠٧
كارزار بین المللی ضد جنگ  ١    ٢    ٣  مارس ٢٠٠٧
سارمان چریکهای فدایی خلق ایران -  توهم به اتحاد جماهیر شوروی - نمودی از استالینیسم  ١     ٢     ٣     سپتامبر ٢٠٠٦
ترازنامه اتحاد چپ کارگری  ١     ٢     ٣     ٤   مه ٢٠٠٦
چپ بریتانیا،جنگ درعراق و اسلام سیاسی  ١  سایمون پیرانی- یاسمین  
انتخابات عراق  ١  
انتخابات بریتانیا  ١  
نقد سند سیاسی مصوبه جمهوریخواهان لائیک  ١ اكتبر ٢٠٠٤
درسهای اعتصاب کارگران معدن  ١     ٢   خلیل ورمزیاری سپتامبر ٢٠٠٤
کنفرانس نشريه سرمايه و طبقه-
نشريه اقتصاد دانان سوسياليست 
 ١     ٢     ٣  آوریل ٢٠٠٦
از انتخابات عراق تا فراخوان رفراندوم در ایران  ١     ٢ ژانویه ٢٠٠٥
     
     

Political Islam’s Relation to Capital and Class Ardeshir Mehrdad and Yassamine Mather
Journal Critique issue 36-37


The Islamic Republic and the Iranian Left  Yassamine Mather & David Mather
Journal Critique issue 32-33

Political Islam -  Capital and Class Ardeshir Mehrdad and Yassamine Mather
Variant 25 | Spring 2006

Iran’s workers need support Yassamine Mather
Weekly Worker  639


Deliberate mistake? Why did Iran's president demand that Israel be "wiped off the map"?
Yassamine Mather

Against war, for workers’ rights Yassamine Mather
Weekly Worker  623


Sabre-rattling threats- Yassamine Mather
Weekly Worker 593


Fearing for the worst -Yassamine Mather
Weekly Worker

Dangerous adventure Yassamine Mather

The fake left looks to change from above Yassamine Mather
Weekly Worker 582

 Women show the way - Yassamine Mather

Iran: US helps revive political Islam Yassamine Mather
 Solidarity


The last days of fundamentalist Iran Yassamine Mather
Red Pepper May 2003

Iran: Politics after the earthquake   Yassamine Mather 

Crisis of Islamic Fundamentalism in Iran Yassamine Mather
Variant Issue 18

Shirin Ebad, Nobel Prize winner: Neither heroine nor villain Yassamine Mather  

Gender and Islamic Fundamentalism in Iran Yassamine Mather

Interview with Dr Bridget Fowler  Yassamine Mather

Iran’s nuclear ambitions and the new world order Yassamine Mather
Iran Bulletin Series II number 2

Comments on 'The Minimum Platform' Yassamine Mather

Report from 14th Annual Conference of the Iranian Women's Studies Yassamine Mather & Azar Sheibani

Political crisis in Iran  Yassamine Mather

Iran: back the workers and students Yassamine Mather

Obituary: Albert Sohrabian. Six decades fight for workers rights Yassamine Mather
Iran Bulletin Series II number 1

Women’s rights, political islam and secularism Yassamine Mather

French
La guerre et les luttes de classe  Yassmine Mather
A L'encontre