دیوید میظر
David Mather

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

مبارزات كارگران ایران خودرو  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   اكتبر ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

وضعیت کارگران خودرو سازی در ايران

bullet

bullet