روبن ماركاريان
Ruben Markarian

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

درباره اتحاد چپ كارگرى

 ١    ٢ نوامبر ٢٠٠٦

 جبهه واحد کارگری

١   ٢   ٣   ٤  آوریل ٢٠٠٦
تعریف طبقه كارگر  ١    ٢    ٣  آوریل ٢٠٠٤
نقد انواع سوسیالیزم (٣)   مارس ٢٠٠٤
نقد انواع سوسیالیزم (٢)   فوریه ٢٠٠٤
نقد انواع سوسیالیزم (١)   ژانویه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
bullet