زهره خیام
Zohreh Khayyam

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

نقد و بررسی پلاتفرم جمهوری خواهان   ژانویه ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet