همايون‌ ايوانى 
Homayoon Ivani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

جنبش‏ فدايى به مثابه يك روند تاريخى -  ٢ ١   ٢  سپتامبر ٢٠٠٦
جنبش‏ فدايى به مثابه يك روند تاريخى نوار کامل    ١     ٢     ٣ اوت ٢٠٠٦
رويكردهاى مختلف به مساله ملی ١    ٢    ٣    ٤    ٥  اوت ٢٠٠٦
تشكيلات و سازماندهى نوار کامل    یا   ١     ٢    ٣ اوت ٢٠٠٦