بهروز فرهانى
Behrooz Farahani

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

هفته همبستگی با كارگران ایران  ١     ٢     ٣   نوامبر ٢٠٠٧
انجمن‌هاى حمايت از كارگران در خارج كشور  ١    ٢     ٣    نوامبر ٢٠٠٦
اتحاد نيروهاى چپ به كجا مى‌رود؟ ١     ٢    ٣  اوت ٢٠٠٦
نئوليبراليزم و توسعه صنعتی در ايران ١     ٢    ٣  آوریل ٢٠٠٦
در مورد گلوبالیسم ١  ژانویه ٢٠٠٦
خصوسی سازی  ١  
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet