مزدك فرهت 
Mazdak Farhat

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

تهاجم نظامی به عراق   آوریل ٢٠٠٤
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet گره به باد مزن، گرچه بر مراد وزد!
bullet گامهاى مرتضى محيط: سياسى و بى معنى! نمادين و بى‌معنى! ناروا و بى‌معنى!
bullet نگاهى به نامه عبدالكريم سروش
bullet زردركف، زور در بازو!