فرهاد فردا
Farhad Farda

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

سیر پیدایش بورژوازی ٤  ١     ٢     ٣   دسامبر ٢٠٠٧
سیر پیدایش بورژوازی ٣  ١     ٢     ٣   نوامبر ٢٠٠٧
سیر پیدایش بورژوازی ٢   ١     ٢     ٣     ٤   نوامبر ٢٠٠٧
سیر پیدایش بورژوازی ١  ١     ٢     ٣     ٤   اكتبر ٢٠٠٧

جهانی سازی و اتحادیه های كارگری

  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   سپتامبر ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet