مرجان افتخاری
Marjan Eftekhari

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

سركوب جمهوری اسلامی و زندان زنان   ١     ٢     ٣   سپتامبر ٢٠٠٧
لائیسیته یك ضرورت اجتناب ناپذیر  ١     ٢     ٣   ژوئن ٢٠٠٧
وضعيت اقتصادى و اجتماعى زنان در ايران ١    ٢    ٣    ٤ مارس ٢٠٠٧
سیر مبارزات زنان و کشتار سال ٦٧ ١    ٢    ٣    ٤    ٥  سپتامبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

لائیسیته یك ضرورت اجتناب ناپذیر

bullet

مذهب امر خصوصی و شخصی است

bullet

ناشیگری حزب الله و جنگ اسرائیل  

bullet

جدائی مذهب از قدرت سیاسی 

bullet

مبارزات زنان در زندان های جمهوری اسلامی
 
 
بخش ٢