شهاب برهان
Shahab Borhan

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

صدای سوم: با جنگ، بی جنگ، یا ... تا جنگ؟  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧  ژوئن ٢٠٠٧
تغيير قانون كار و مبارزات كارگران عليه نئوليبراليزم  ١    ٢    ٣    ٤    ٥  اكتبر ٢٠٠٦
صداى سوم در برابر امپرياليزم، صيهونيزم و اسلام سياسى  ١    ٢    ٣    ٤    ٥  اوت ٢٠٠٦
 اعتصاب عمومی  سیاسی  ١    ٢    ٣    ٤  ژوئن ٢٠٠٦
جمهوری اسلامی و تهدیدهای آمریکا  ١    ٢    ٣    
مبارزه با استبداد و مصوبات کنگره ١٠ راه کارگر  ١    ٢    ٣    ٤    ٥    
جمهورى اسلامى را با رفراندوم نمى توان برانداخت  ١    ٢   دسامبر ٢٠٠٤
در باره اعتصاب عمومی سیاسی  ١    ٢    ٣   اكتبر ٢٠٠٣
     
     
     
     
  • طرح اصلاح قانون کار   ١ 
  • صدای سوم در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و اسلام سیاسی    ١ 
  • جنبش مستقل كارگرى و وظايف سوسياليست‌ها    ١ 
  • اصلاحات شكست خورد؛ حالا چه؟    ١ 
  • حمله به سازمان مجاهدين چرا؟ و چرا در اين لحظه؟    ١ 
  • بحران مشروعيت رژيم حقيقت ندارد    ١