وریا بامداد
Verya Bamdad

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

درباره بیانیه حقوق بشر   ١     ٢     ٣   دسامبر ٢٠٠٧
مساله ملى و فدراليزم  ١      ٢     ٣     ٤   ژانويه ٢٠٠٧
نگاهى به زندان‌هاى شاه   سپتامبر ٢٠٠٦
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet