یاسر عزیزی
Yaser Azizi

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

ضرورت تشكل سوسیالیست ها در ایران  ١     ٢     ٣     ٤    اوت ٢٠٠٧
چشم انداز جنبش های اجتماعی در ایران  ١    ٢     ٣     ٤     ٥   آوریل ٢٠٠٧
جناح چپ  و راست در جنبش‏ دانشجويى ١     ٢     ٣  فوريه ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet