پیران آزاد
Piran Azad

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

راه كار جنبش جهانی ضد سرمایه داری  ١     ٢     ٣   ژوئیه ٢٠٠٧
فوروم اجتماعی آتن و مبارزه برای سوسیالیزم  ١   ٢   ٣ مه ٢٠٠٦
فوروم اجتماعی آلمان ١  
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

bullet

bullet