حسن آزاد
Hasan Azad

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٨ :  پرسش و پاسخ
 ١     ٢     ٣   فوریه ٢٠٠٨
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٧ :  جایگاه تزها در اندیشه ماركس
  ١     ٢     ٣     ٤   دسامبر ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٦ :  معرفی تزها ٣
 ١     ٢     ٣     ٤   نوامبر ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٥ :  معرفی تزها ٢
  ١     ٢     ٣     ٤     ٥   سپتامبر ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٤ :  معرفی تزها ١
 ١     ٢     ٣   ژوئن ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٣ : فویرباخ
 ١     ٢     ٣   مه ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ٢ :  ایدئالیزم آلمانی (شلینگ، هگل)
 ١     ٢     ٢ب     ٣    ٤  آوریل ٢٠٠٧
تزهای ماركس در باره فویرباخ
بخش ١ :  ایدئالیزم آلمانی (كانت، فیشته)
 ١     ٢     ٣    ٤     ٥  مارس ٢٠٠٧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

ترجمه تزهای ماركس در باره فویرباخ

bullet

جدول لابیكا

bullet

جدول مقایسه ای شناخت