رحیم عابدین زاده
Rahim Abedinzadeh

سخنرانی ها

مقالات

موضوع سخنرانی

نوارها

تاریخ

نقش و عملكرد فدراسیون كار آمریكا   ١     ٢     ٣     سپتامبر ٢٠٠٧
رسانه ها و نقش آنها   مه ٢٠٠٤
بررسی شركت های رسانه ای   نوامبر ٢٠٠٣
     
     
     
     
     
     
     
     
bullet

کودتای هائیتی و نقش شرکتهای رسانه ای

bullet

bullet