ایرج سیف
سازمان تجارت جهانی
  ١     ٢     ٣  

مجید نفیسی
مولوی و خرش
  ١     ٢     ٣     ٤     ٥  

حسن آزاد
تزهای ماركس در باره فویرباخ
 ١     ٢     ٣  

فرهاد فردا
سیرپیدایش بورژوازی
 ١     ٢     ٣  

محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسی تئوری های امپریالیزم
  ١     ٢  

رضا آیرملو
استراتژی استعمار نو و بحران اتمی
 ١     ٢     ٣  

ناصر مهاجر
در اصالت روایت های زندان
  ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧  

ناصر نجفى
در باره ادبیات
  ١     ٢     ٣     ٤     ٥ 

يونس‏ پارسابناب
تاریخ جنبش كمونیستی در ایران
 ١     ٢     ٣     ٤     ٥  

تراب ثالث
در باره برنامه انقلابى
 ١    ٢    ٣    ٤     ٥ 

ياسمين ميظر
بحران مالی سرمایه داری
 ١     ٢  

عزت مصلا‌نژاد
سيرى در اديان
  ١    ٢    ٣    ٤    ٥