برنامه‌هاى قبلی  اتاق  به ترتیب تاریخ

٢٠٠٧   ٢٠٠٦     ٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣  

 

یكشنبه ٢٠  آوریل
رابطه‏ سلطه در مارکسیسم تک صدایی!
بابک رضوانی، تقی سلطانی، داریوش آرام، سیامک شمسایی، مهران زنگنه

شنبه ٢٣  فوریه
میزگرد فعالین
كارزار بین المللی ضد جنگ

جمعه ١٥ فوریه     ١     ٢     ٣  
ایرج سیف
سازمان تجارت جهانی

یكشنبه ١٠  فوریه   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
یونس پارسا بناب
روایت دو سناریوی امپریالیستی در باره عراق و آینده خاور میانه

جمعه ١ فوریه     ١     ٢     ٣  
حسن آزاد
تزهای ماركس در باره فویرباخ
(٨)

پنجشنبه  ٣١   ژانویه     ١     ٢  
ياسمين ميظر
بحران مالی سرمایه داری

یكشنبه ٢٠  ژانویه   ١     ٢     ٣  
حسن داعی
افشای شبكه لابی رژیم در خارج

جمعه ١٨  ژانویه
بحث آزاد
در باره كار  اتاق

پنجشنبه  ١٧  ژانویه   ١     ٢     ٣  
تقى روزبه
آخرین تحولات بحران هسته ای

 

٢٠٠٧

 

دوشنبه  ١٧  دسامبر   ١     ٢     ٣  
میز گرد فعالین
اقدام متحد در دفاع از دانشجویان ایران

یكشنبه ١٦  دسامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
مجید نفیسی
مولوی و خرش

جمعه ١٤  دسامبر   ١     ٢     ٣  
ياسمين ميظر 
گزارش كنفرانس كارزار ضد جنگ:
دست ها از مردم ایران كوتاه!

پنجشنبه  ١٣  دسامبر   ١     ٢     ٣  
فرهاد فردا
سیر پیدایش بورژوازی (٤)

یكشنبه  ٩  دسامبر   ١     ٢     ٣  
وريا بامداد
درباره بیانیه حقوق بشر

جمعه  ٧  دسامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
حسن آزاد
تزهای ماركس در باره فویرباخ (٧)

پنجشنبه  ٦  دسامبر   ١     ٢     ٣  
ياسمين ميظر 
كنفرانس كارزار ضد جنگ

یكشنبه ٢ دسامبر   ١  
میز گرد

هفته همبستگی با كارگران ایران

جمعه  ٣٠   نوامبر   ١     ٢  
محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسی تئوری های امپریالیزم (١١)

پنجشنبه ٢٩  نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
تقى روزبه
آخرین تحولات بحران هسته ای

دوشنبه ٢٦  نوامبر    ١     ٢     ٣  
نصرت تیمورزاده
، بهروز فرهانى
هفته همبستگی با كارگران ایران

يكشنبه  ٢٥ نوامبر   ١     ٢     ٣  
فرهاد فردا
سیرپیدایش بورژوازی (٣)

جمعه  ٢٣ نوامبر   ١     ٢  
ایرج سیف
درباره نئو لیبرالیزم

پنجشنبه  ٢٢  نوامبر   ١     ٢     ٣  
رضا آیرملو
استراتژی استعمار نو و بحران اتمی

يكشنبه  ١٨ نوامبر   ١     ٢     ٣    
سیامك ستوده، على فرمانده
دلایل شكست انقلاب اكتبر

جمعه  ١٦  نوامبر   ١     ٢    
مایك مكنیر (Mike Macnair)
درباره پایه های وحدت حزب ماركسیستی
(به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی)

پنجشنبه  ١٥  نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
ياسمين ميظر
گزارش  كارزار ضد جنگ

يكشنبه  ١١  نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
سیامك ستوده، على فرمانده
درس های انقلاب اكتبر

جمعه  ٩   نوامبر   ١     ٢     ٣    
محمد‌رضا ‌شالگونى، تراب ثالث
ادامه بحث در باره انقلاب اكتبر

پنجشنبه  ٨   نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
فرهاد فردا
سیر پیدایش بورژوازی (٢)

يكشنبه  ٤ نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧  
محمد‌رضا ‌شالگونى، تراب ثالث
دلایل شكست انقلاب اكتبر

جمعه  ٢  نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
حسن آزاد
تز های ماركس در باره فویرباخ (٦)

پنجشنبه  ١  نوامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
ياسمين ميظر
چگونه كارزاری ضد جنگ؟

يكشنبه  ٢٨  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧  
محمد‌رضا ‌شالگونى، تراب ثالث
درس های انقلاب اكتبر

جمعه  ٢٦  اكتبر   ١     ٢     ٣  
ایرج سیف
موانع رشد سرمایه داری در ایران

پنجشنبه  ٢٥  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤  
فرهاد فردا
سیر پیدایش بورژوازی

يكشنبه  ٢١   اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
ياسمين ميظر
نسل دوم فمینیست های سوسیالیست

جمعه  ١٩  اكتبر   ١     ٢  
مینا زرین
زندان زنان و دهه ای كه نباید فراموش كرد

پنجشنبه  ١٨  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤    
تقى روزبه
نگاهی به تحولات تازه  بحران هسته ای

يكشنبه  ١٤  اكتبر   ١     ٢     ٣      
رضا آیرملو
استراتژی استعمار نو و بحران اتمی

پنجشنبه  ١١  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤    
اسماعيل مولودى
جنبش كمونیزم كارگری و تشكل های كمونیزم كارگری

يكشنبه  ٧  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦   
استی پیروتی
نگاهی به حوادث اخیر در كردستان

جمعه  ٥  اكتبر   ٠    ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧     ٨     ٩  
زیباكرباسی
اجتماع شعر زیبا كرباسی در اشعار اجتماعی او

پنجشنبه  ٤  اكتبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
دیوید میظر
مبارزات كارگران ایران خودرو

يكشنبه  ٣٠  سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤  
فرامرز دادور
چشم انداز دموكراسی و سوسیالیزم در ایران

جمعه  ٢٨  سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
حسن آزاد
تزهای ماركس در باره فویرباخ (٥)

پنجشنبه  ٢٧ سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧  
ناصر مهاجر
در اصالت روایت های زندان

يكشنبه ٢٣ سپتامبر   ١     ٢     ٣  
مرجان افتخارى
سركوب جمهوری اسلامی و زندان زنان

جمعه ٢١ سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥   
ناصر نجفى
در باره ادبیات (٣)

پنجشنبه ٢٠ سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤    
بحث آزاد
اتحادیه های كارگری

يكشنبه  ١٦  سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦ 
مهستی شاهرخی
در باره سنگسار

جمعه  ١٤  سپتامبر     ١     ٢     ٣    
رحیم عابدین زاده
نقش و عملكرد
"فدراسیون كار آمریكا ـ كنگره سازمان های صنعتی"
 در جهان
(AFL- CIO)

پنجشنبه  ١٣ سپتامبر   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
فرهاد فردا
جهانی سازی و اتحادیه های كارگری

يكشنبه  ٩  سپتامبر     ١     ٢     ٣    
آذر شیبانی
نگاهی به کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان

جمعه  ٧   سپتامبر     ١     ٢     ٣    
محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسی تئوری های امپریالیزم (١٠)

پنجشنبه  ٦  سپتامبر     ١     ٢     ٣     ٤  
فرخ قهرمانی
تشدید سرکوب حقوق اقلیت ها

يكشنبه  ٢  سپتامبر      ١     ٢     ٣    
رضا ایراملو
قرائت قران غیر دینی

جمعه  ٣١  اوت   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
ايرج مصداقى
برخورد رژیم در زندان ها در حال حاضر

پنجشنبه  ٣٠  اوت      ١     ٢     ٣    
ياسمين ميظر
انقلاب های مخملی در اروپای شرقی
و درس های آن برای چپ ایران

يكشنبه  ٢٦  اوت     ١     ٢     ٣     ٤  
يونس‏ پارسابناب
سیاست های جدید آمریكا در منطقه و آینده ایران

پنجشنبه  ٢٣  اوت     ١     ٢     ٣    
تقى روزبه
آخرین تحولات بحران هسته ای و تاثیر آن بر اوضاع داخلی

يكشنبه  ١٩  اوت     ١     ٢     ٣     ٤  
یاسر عزیزی
ضرورت تشكل سوسیالیست ها در ایران

جمعه  ١٧  اوت     ١     ٢     ٣    
ايرج مصداقى
زندان در جمهوری اسلامی

جمعه ١٣ ژوئیه     ١     ٢     ٣    
محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسى تئورى هاى امپرياليزم )بخش ٩(

جمعه  ٦  ژوئیه
ساعت ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى

میز گرد
كارزار آزادی صالحی

پنجشنبه ٥ ژوئیه   ١     ٢  
ياسمين ميظر
در باره محاصره آكادمیك فسلین
(Faslane Academic Blockade)

يكشنبه  ١  ژوئیه   ١     ٢     ٣  
پیران آزاد
راه كار جنبش جهانی ضد سرمایه داری

(نگاهی به مبارزه ضد
 G8)

پنجشنبه  ٢٨  ژوئن   ١     ٢     ٣  
م. صبوری
كارزار ضد جنگ، ضد جمهوری اسلامی
(گزارش از دانمارك)

يكشنبه  ٢٤  ژوئن   ١     ٢    
اسماعيل مولودى
فرهنگ، مذهب، سیاست و حقوق کودکان

جمعه  ٢٢  ژوئن   ١     ٢     ٣  
حسن آزاد
تزهای ماركس در باره فویرباخ: بخش ٤

پنجشنبه  ٢١  ژوئن   ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦     ٧  
شهاب برهان
صدای سوم: با جنگ، بی جنگ، یا ... تا جنگ؟

يكشنبه  ١٧  ژوئن    ١     ٢     ٣     ٤  
بحث آزاد
چه باید كرد لنین

جمعه  ١٥  ژوئن   ١     ٢     ٣  
مرجان افتخارى
لائیسیته یك ضرورت اجتناب ناپذیر

پنجشنبه  ١٤  ژوئن   ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
نادر ساده
جایگاه چه باید كرد لنین

جمعه ٨  ژوئن     ١     ٢  
محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسى تئورى هاى امپرياليزم )بخش ٨(

پنجشنبه ٧  ژوئن       ١     ٢  
 بحث آزاد
 
گفتگو با دوستان در باره برنامه اتاق

چهارشنبه ٦ ژوئن       ١  
جلسه به زبان انگلیسی
كارزار  ضد جنگ، ضد جمهوری اسلامی

يكشنبه ٣  ژوئن     ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
نصرت تیمورزاده، بابك رحیمی،
روبن ماركاریان، ياسمين ميظر
در باره اجلاس سران ٨ كشور

جمعه  ١  ژوئن     ١     ٢     ٣     ٤  
ياسمين ميظر
كارزار ایجاد حزب ماركسیستی در بریتانیا

پنجشنبه  ٣١  مه     ١     ٢    
تقى روزبه
آخرین تحولات بحران هسته ای

دوشنبه ٢٨ مه     ١     ٢     ٣     ٤     ٥  
آذر شیبانی، ياسمين ميظر
كارزار بین المللی ضد جنگ، ضد جمهوری اسلامی
(در اتاق كارزار زنان)

يكشنبه ٢٧  مه    ١     ٢     ٣  
اسماعیل حسین زاده
اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریكا

جمعه ٢٥  مه        ١     ٢  
فعالین كمیته های همبستگی با كارگران در آلمان
در تدارك  كارزار ٨ ژوئن

پنجشنبه ٢٤  مه        ١     ٢  
 بحث آزاد
 چه باید كرد لنین

يكشنبه ٢٠  مه       ١     ٢    
بحث آزاد
مشخصات  حزب پیشگام طبقه كارگر ٢

جمعه ١٨  مه           ١     ٢     ٣  
تزهاى ماركس‏ درباره فويرباخ، بخش سوم فویرباخ
حسن آزاد

پنجشنبه ١٧  مه       ١     ٢    
بحث آزاد
مشخصات  حزب پیشگام طبقه كارگر ١

يكشنبه ١٣  مه       ١       
بحث آزاد
طبقه  و  حزب

جمعه ١١ مه       ١     ٢     ٣     ٤  
محمد‌رضا‌شالگونى
نقد و بررسى تئورى هاى امپرياليزم )بخش ٧‏ (

پنجشنبه ١٠  مه       ١     ٢    
بحث آزاد
طبقه  و  حزب

یكشنبه ٦  مه     ١     ٢     ٣     ٤     ٥     
يونس‏ پارسابناب

تاریخ جنبش كمونیستی در ایران (١٩)

پنجشنبه ٣  مه       ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦  
بصیر نصیبی
نحوه شكل گیری سینمای اسلامی

پنجشنبه ٢٦  آوریل         ١     ٢     ٣  
اسماعيل مولودى
كمونیزم كارگری و حزب  كمونیست كارگری "جدید"

يكشنبه ٢٢  آوریل          ١     ٢     ٣    
تقى روزبه
بحران هسته ای و اوج گیری اعتراضات

جمعه ٢٠  آوریل           ١     ٢     ٢ب     ٣    ٤ 
تزهاى ماركس‏ درباره فويرباخ، بخش دوم ايدئاليزم آلمانی
حسن آزاد

یكشنبه ١٥  آوریل          ١ 
بحث آزاد
طبقه كارگر و مبارزه طبقاتی ١

جمعه ١٣  آوریل          ١    ٢ 
بحث آزاد
تعریف  طبقه كارگر ٢

پنجشنبه ١٢  آوریل          ١ 
بحث آزاد
تعریف  طبقه كارگر ١

يكشنبه ٨  آوریل          ١    ٢    ٣    
يونس‏ پارسابناب
تاریخ جنبش كمونیستی در ایران بخش ١٨

جمعه  ٦  آوریل          ١    ٢  
بحث آزاد
در باره برنامه انقلابی

پنجشنبه ٥  آوریل           ١    ٢    ٣     ٤    ٥ 
الناز انصاری، یاسر عزیزی
چشم انداز جنبش های اجتماعی در ایران

جمعه ٣٠  مارس         ١    ٢ 
نقد و بررسى تئورى هاى امپرياليزم
)بخش ٦‏ (
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ٢٩  مارس         ١    ٢    ٣  
كارزار بین المللی ضد جنگ
ياسمين ميظر

جمعه  ١٦ مارس         ١    ٢    ٣    ٤    ٥  
تزهاى ماركس‏ درباره فويرباخ، بخش اول:  ايدئاليزم آلمانی
حسن آزاد

پنجشنبه ١٥ مارس         ١    ٢    ٣     ٤   
كمونيزم كارگرى و آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى
اسماعيل مولودى

يكشنبه ٤  مارس        ١    ٢    ٣    ٤  
وضعيت اقتصادى و اجتماعى زنان در ايران
مرجان افتخارى

جمعه ٢ مارس        ١    ٢    ٣    ٤     ٥ 
در باره برنامه انقلابى
تراب ثالث

پنجشنبه ١ مارس        ١    ٢     ٣  
تشديد بحران هسته‌اى و پيامدهاى آن

تقى روزبه

جمعه ٢٣ فوريه        ١    ٢  
نشر كتاب فارسى در خارج كشور
بهمن امينى، مسعود مافان

پنجشنبه ٢٢ فوريه        ١    ٢    ٣  
جناح چپ  و راست در جنبش‏ دانشجويى
ميزگرد وبلاگ نويسان جوان سوسياليست
مجید اشرف نژاد، عابد توانچه، احمد زاهدی، یاسر عزیزی

يكشنبه  ١٨  فوريه        ١    ٢    ٣    ٤ 
درباره طنز
عبدالقادر بلوچ، عزت مصلا‌نژاد

جمعه ١٦  فوريه        ١    ٢    ٣     ٤  
نقد و بررسى تئورى هاى امپرياليزم
)بخش ٥‏ (
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ١٥ فوريه        ١ 
بزرگداشت فروغ فرخزاد
پگاه احمدى، سپيده جديرى، پروانه سلطانى، مهستى شاهرخى، سهيلا ميرزايى

پنجشنبه ٨ فوريه        ١    ٢ 
شمارش‏ معكوس‏ بحران هسته‌اى و ضرورت برآمد صداى سوم 
تقى روزبه

يكشنبه ٤  فوريه        ١    ٢    ٣    ٤ 
تاثير تحريم اقتصادى و جنگ بر جامعه ايران
بهرام رحمانى

جمعه ٢  فوريه        ١    ٢ 
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١٧)
يونس‏ پارسابناب

پنجشنبه ١  فوريه        ١  
نقش‏ اتحاديه‌ها در جنبش‏ كارگرى
بحث آزاد

يكشنبه ٢٨  ژانويه        ١    ٢    ٣    ٤  
در باره ادبيات (بخش‏ ٢)
ناصر نجفى

جمعه ٢٦  ژانويه        ١ 
كار و طبقه در ايران
سهراب بهداد

يكشنبه ٢١  ژانويه         ١    ٢ 
نقش‏ اتحاديه‌ها در جنبش‏ كارگرى
بحث آزاد

جمعه ١٩  ژانويه        ١    ٢     ٣     ٤ 
مساله ملى و فدراليزم
وريا بامداد

پنجشنبه ١٨ ژانويه        ١    ٢    ٣     ٤     ٥    ٦      ٧     ٨     ٩ 
مشخصات دوران ما در پايان عهد استالينيزم و سوسيال دموكراسى

ياسمين ميظر

يكشنبه ١٤  ژانويه        ١    ٢    ٣    ٤    ٥ 
سيرى در اديان (٣): مذهب در شرق
عزت مصلا‌نژاد

جمعه ١٢ ژانويه        ١    ٢    ٣    ٤  
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليزم (٤)
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ١١ ژانويه        ١    ٢    ٣    ٤ 
كارزار بین المللی ضد جنگ
ياسمين ميظر

جمعه ٥  ژانويه       
گفتگو با دوستان
بحث آزاد

پنجشنبه ٤  ژانويه        ١    ٢    ٣     ٤  
اوضاع سياسى ايران پس‏ از انتخابات و تحريم
تقى روزبه

 

 ٢٠٠٦

 

يكشنبه ١٧ دسامبر        ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦      ٧    ٨  
زنان اولين قربانيان تجاوز نظامى‌ آمريكا
ليلاپرنيان، هايفا زنگنه و ماود براك

 

جمعه ١٥ دسامبر          ١    ٢     ٣    ٤    ٥    ٦  
درباره ادبيات (١ )
ناصر نجفى

پنجشنبه ١٤ دسامبر        ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦  
ادبيات ايران و اهالى امروز آن
هومن عزیزی، شهرام عديلى‌پور،  مريم رئيس ‏دانا

 يكشنبه ١٠ دسامبر       ١    ٢    ٣     ٤    ٥    ٦    ٧  
سيرى در اديان
(٢ ):  ريشه‌هاى دين
عزت مصلا‌نژاد

جمعه ٨ دسامبر           ١    ٢  
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم (٣)
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ٧ دسامبر          ١    ٢    ٣  
بحران هسته‌اى: تلاش‏ براى گفتگو
تقى روزبه

يكشنبه ٣ دسامبر          ١    ٢     ٣     ٤      ٥  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١٦)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١ دسامبر          ١    ٢     ٣   
نبرد براى دموكراسى در ايران
تراب ثالث

پنجشنبه ٣٠ نوامبر        ١    ٢     ٣     ٤    ٥    ٦ 
كارزار بين‌المللى براى آزادى منصور اسانلو (٢)
امیر جواهری

يكشنبه ٢٦ نوامبر         ١    ٢    ٣    ٤  
فمينيزم در فرانسه و خطر فمينيست‌هاى اسلامى
جمیله ندایی

جمعه ٢٤ نوامبر           ١    ٢      
كشتار ٦٧ يك جنايت برنامه ريزى شده
ايرج مصداقى

پنجشنبه ٢٣ نوامبر        ١    ٢    ٣  
تدوين برنامه ماركسيستى
هيلل تيكتين

دوشنبه ٢٠ نوامبر        ١ 
كارزار بين‌المللى براى آزادى منصور اسانلو (١)
امیر جواهری

يكشنبه ١٩ نوامبر          ١    ٢ 
درباره اتحاد چپ كارگرى
روبن ماركاریان

جمعه ١٧ نوامبر          ١    ٢     ٣   
انجمن‌هاى حمايت از كارگران در خارج كشور
فريبا ثابت، فتاح سلطانى و بهروز فرهانى

پنجشنبه ١٦ نوامبر          ١    ٢     ٣  
گفتگويى با دوستان و پاسخى به مفتريان
تراب ثالث

يكشنبه ١٢ نوامبر          ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦ 
سیری در ادیان (١ ): نگاهی فلسفی به دین
عزت مصلا‌نژاد

جمعه ١٠ نوامبر          ١   ٢   ٣    ٤   ٥   ٦    ٧    ٨ 
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليسم (٢ )
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ٩  نوامبر         ١      ٢     ٣      ٤ 
سوسياليسم و دموكراسى
تراب ثالث

يكشنبه ٥  نوامبر           ١     ٢ 
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١٥ )  
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٣  نوامبر       
سوسياليزم و دموكراسى
تراب ثالث

پنجشنبه ٢  نوامبر          ١    ٢    ٣    ٤  
تحولات جديد بحران هسته‌اى در ايران
تقى روزبه

يكشنبه ٢٩  اكتبر          ١    ٢ 
نحوه برخورد گروه‌هاى سياسى به كشتار  ٦٧
ايرج مصداقى

جمعه ٢٧  اكتبر          ١    ٢    ٣    ٤  
بحران چپ و تشكيلات رسانه‌اى
على فرمانده

پنجشنبه ٢٦ اكتبر          ١     ٢     ٣     ٤     ٥     ٦  
تشكل‌هاى مستقل كارگرى در ايران
احمد زاهدی

يكشنبه ٢٢  اكتبر         ١    ٢    ٣    ٤ 
درباره  بيانيه‌اى در تبيين سوسياليزم معاصر  
بهمن شفيق و عباس‏ فرد     

جمعه ٢٠  اكتبر           ١    ٢    ٣    ٤    ٥ 
تغيير قانون كار و مبارزات كارگران عليه نئوليبراليزم
شهاب برهان

پنجشنبه ١٩  اكتبر        
كارزار بين‌المللى ضد جنگ
ياسمين ميظر

يكشنبه ١٥  اكتبر            ١     ٢ 
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران  (بخش ١٤ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه  ١٣  اكتبر            ١     ٢      ٣      ٤      ٥ 
نقد و بررسى تئورى‌هاى امپرياليزم  (بخش ١ )
محمد‌رضا‌شالگونى

يكشنبه ٨  اكتبر          ١    ٢    ٣    ٤    ٥  
اهميت آموزش‏ فلسفه

عزت مصلا‌نژاد

جمعه ٦  اكتبر       
وضعیت چپ سوسیالیستی ایران
تراب ثالث

پنجشنبه ٥  اكتبر           ١     ٢     ٣     ٤ 
بررسى تحولات جديد بحران هسته‌اى ايران در عرصه داخلى و جهانى
تقى روزبه

يكشنبه ١  اكتبر         ١
گرامیداشت حامد شهيديان
نگار آزموده، اژدر اشكان ، نادر ساده، اردشير مهرداد

جمعه ٢٩  سپتامبر       ١    ٢    ٣     ٤ 
تواب و توابيت در زندان
فرخنده آشنا

پنجشنبه ٢٨ سپتامبر           ١    ٢    ٣     ٤ 
قانون كار و قراردادهاى موقت
فريبرز رئيس ‏دانا

چهارشنبه ٢٧  سپتامبر           ١   ٢ 
جنبش‏ فدايى  (بخش ٢ )
على فرمانده، همايون‌ايوانى

يكشنبه ٢٤ سپتامبر           ١    ٢    ٣    ٤
حزب و طبقه در انقلاب روسيه
سايمون پيرانى

جمعه ٢٢  سپتامبر       
نگاهى به زندان‌هاى شاه  
وريا بامداد

پنجشنبه ٢١  سپتامبر           ١     ٢     ٣
كارزار دفاع از جان كبرى رحمان‌پور
آذر درخشان
، مهرى زند، زهره ستوده،
فتانه زربخش‏، سپيده همراز و جميله ندايى

جمعه ١٥ سپتامبر        ١     ٢     ٣
استالينيزم در جنبش‏ فدايى
ياسمين ميظر

پنجشنبه ١٤ سپتامبر       
شعر و موسيقى در مبارزات امروز
گيسو شاكرى

يكشنبه ١٠ سپتامبر          ١     ٢     ٣      ٤ 
درباره حق گرایش
تراب ثالث

جمعه ٨ سپتامبر          ١     ٢     ٣    ٤
نگاهى به انقلاب مشروطيت
  
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ٧  سپتامبر          ١    ٢  
روند بحران هسته‌اى و تشديد سركوب
تقى روزبه

يكشنبه ٣  سپتامبر            ١    ٢    ٣    ٤    ٥
سيرمبارزات زنان و تابستان ٦٧
 
مرجان افتخارى و  مینا زرین

جمعه  ١  سپتامبر          ١     ٢    ٣
درباره ضرورت ایجاد كمیسیون تحقیق در چپ ایران
تراب ثالث

پنجشنبه ٣١  اوت          ١    ٢     ٣     نوار کامل
جنبش‏ فدايى  (بخش ١)
على فرمانده، همايون‌ايوانى

يكشنبه  ٢٧  اوت        ١ 
بررسى كشتار ٦٧  و مساله دادخواهى
مهدى اصلانى و محمد‌رضا معينى

جمعه ٢٥  اوت            ١   ٢   ٣   ٤   ٥ 
صداى سوم در برابر امپرياليزم، صيهونيزم و اسلام سياسى  
شهاب برهان

پنجشنبه ٢٤  اوت           ١    ٢    ٣    ٤    ٥  
مساله ملی
على فرمانده، همايون‌ايوانى

چهارشنبه ٢٣  اوت            ١    ٢    ٣ 
در دفاع از كودكان كار در ايران
سوسن بهار

يكشنبه ٢٠  اوت        
روزشمار كارگرى در خدمت جنبش‏ كارگرى
كميته همبستگى با كارگران ايران: هامبورگ

جمعه ١٨ اوت           ١     ٢     ٣ 
اتحاد نيروهاى چپ به كجا مى‌رود؟
ميز گرد: يدى شيشوانى، بهروز فرهانى، بهرام رحمانی

پنجشنبه ١٧ اوت          ١      ٢     ٣       نوار کامل
على فرمانده: ساختار تشكيلاتى و تشكيلات ساختارى
همايون‌ايوانى: تشكيلات و سازماندهى

يكشنبه ١٣  اوت        
جنبش ضد جنگ
ياسمين ميظر

جمعه ١١ اوت       
گفتگو با دوستان

تراب ثالث

يكشنبه ٦  اوت            ١     ٢ 
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران  (بخش ١٣ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٤ اوت       
فلسطین در شرایط آشوب كنونی
بهروز عارفی


جمعه ٩  ژوئيه          ١    ٢    ٣    ٤   
دموكراسی امپریالیستی
محمد‌رضا‌شالگونى

جمعه ٢  ژوئيه       
مجلس‏ موسسان در انقلاب ايران
تراب ثالث

جمعه ٣٠  ژوئن          ١  ٢   ٣   ٤ 
تشكل مستقل كارگرى
مجيد تمجيدى

يكشنبه ٢٥  ژوئن           ١     ٢     ٣      ٤      ٥     ٦
اتحاد چپ كارگرى در عمل
نادر ساده

جمعه ٢٣  ژوئن           ١     ٢     ٣      ٤
مجلس‏ موسسان: تجربه انقلاب روسيه
تراب ثالث
 

يكشنبه ١٨  ژوئن       
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١٢ )
يونس‏ پارسابناب

 جمعه ١٦  ژوئن           ١     ٢     ٣      ٤ 
اعتصاب عمومى
شهاب برهان

 يكشنبه ١١  ژوئن           ١     ٢     ٣      ٤
مساله ملى در ايران  (بخش ٢ )
محمد‌رضا‌شالگونى

 جمعه ٩  ژوئن            ١     ٢    ٣     ٤     ٥ 
جنبش‏ هاى حاشيه نشينان عرب ايران
اردشير مهرداد

يكشنبه ٤  ژوئن           ١     ٢     ٣      ٤ 
مساله ملى در ايران  (بخش ١ )
محمد‌رضا‌شالگونى

جمعه ٢  ژوئن       
مجلس‏ موسسان: تجربه انقلاب روسيه
تراب ثالث

يكشنبه ٢٨  مه       
فوروم اجتماعى آتن و مبارزه براى سوسياليزم
پيران آزاد
 

جمعه ٢٦  مه            ١    ٢ 
راه مقابله با جنگ احتمالى آمريكا 
تقى روزبه

چهارشنبه ٢٤  مه       
در باره تشكل مستقل كارگرى  (بخش ٢ )
مجيد تمجيدى

يكشنبه ٢١  مه          ١    ٢  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران  (بخش ١١ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١٩  مه         ١    ٢    ٣    ٤  
در باره تشكل مستقل كارگرى  (بخش ١ )
مجيد تمجيدى

يكشنبه ١٤  مه          
سرمايه‌دارى و برابرى زنان

بريجت فاولر و كريستين كوپر

جمعه ١٢  مه           ١     ٢     ٣      ٤ 
مساله ملى در ايران
محمد‌رضا‌شالگونى

يكشنبه ٧  مه           ١     ٢     ٣      ٤   
ترازنامه اتحاد چپ كارگرى
ياسمين ميظر

جمعه ٥  مه           ١     ٢     ٣      ٤
ساختار سرمايه‌دارى در ايران  
(بخش ٢ )
تراب ثالث

يكشنبه ٣٠  آوريل       
جنبش‏ كارگرى  ايران و خطرات جنگ احتمالى
محمد‌رضا‌شالگونى

جمعه ٢٨  آوريل          ١     ٢    ٣ 
نئوليبراليزم و توسعه صنعتى در ايران
بهروز فرهانى

يكشنبه ٢٣  آوريل          ١  ٢   ٣   ٤ 
درباره جبهه واحد كارگرى
روبن ماركاریان

جمعه ٢١  آوريل           ١    ٢     ٣ 
ساختار سرمايه‌دارى در ايران  (بخش ١ )
تراب ثالث

يكشنبه ١٦  آوريل           ١     ٢     ٣ 
گزارش كنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست
ياسمين ميظر

جمعه ١٤ آوریل           ١     ٢     ٣      ٤      ٥ 
سوسیالیسم و حق رای عمومی
محمد‌رضا‌شالگونى

سه شنبه  ٢٨ مارس      
سخنرانی در دانشگاه ادینبورگ
نوام چامسکی

یکشنبه ٢٦ مارس      
مبارزات کارگران ایران در سالی که گذشت
امیر جواهری

جمعه ٢٤ مارس         ١     ٢     ٣  
سوسیالیسم ما و سوسیالیسم آنها
تراب ثالث

یكشنبه ١٢  مارس      
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١٠ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١٠ مارس      
موانع و چشم اندازهای جنبش زنان ایرانی در خارج از کشور
گلبرگ باشی، آذر شیبانی، جمیله ندایی

جمعه ١٧  فوریه      
یورش به کارگران شرکت واحد
علی پیچگاه، مجيد تمجيدى  
 

یكشنبه ١٢ فوریه        ١
چپ بریتانیا و جنگ درعراق
تری برادرستون

جمعه ١٠ فوریه         ١
نهاد دایمی در دفاع از کارگران ایران
فعالین جنبش کارگری

یكشنبه ٥ فوریه          ١     ٢  
بحران هسته ای
يونس‏ پارسابناب  

جمعه ٢٧  ژانویه         ١    ٢  
زن و كار
 
لیلا دانش

جمعه ٢٠ ژانویه         ١    ٢  
ویژگی ها و سرنوشت ادبیات  ایران در تبعید
ميرزاآقاعسگری(مانی)

 

٢٠٠٥

 

جمعه ١٦ دسامبر        ١
نگاهی به قانون اساسی عراق
احمدمزارعی  

جمعه ١٨ نوامبر 
 سالگرد تاسیس رادیوصدای کارگران ایران
علی پیچگاه، سیرانوش مرادیان 

جمعه ٤ نوامبر          ١   ٢   ٣  
هنر و سیاست

جمیله ندایی

 

جمعه ٩ سپتامبر  
زندان و مقاومت در زندان های جمهوری اسلامی
اکبر شالگونی

جمعه ٢ سپتامبر  
روایت سرکوب زندان سال های ٦١-٦٠
مهران زنگنه

پنجشنبه ١ سپتامبر  
بوف کور
شهروزشفیق

یكشنبه ٢٩ مه  
شعر خوانی
ناصر نجفى  

جمعه ٦ مه  
اول ماه مه  
مظفرفلاح 

یكشنبه ٢٤ آوریل  
نئولیبرالیزم در ایران
بهروز فرهانى

پنجشنبه ٧  آوريل   
صندوق اعتصاب
ياسمين ميظر

یكشنبه ٣ آوریل  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٩ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١ آوریل  
مبارزات كارگران در سال گذشته
امیر جواهری

یكشنبه ٢٧ مارس  
شعر خوانی
سیروس كفایی

جمعه ٨ مارس       ١ 
ترازنامه و چشم انداز جنبش زنان ایران
مهرداد درویش پور

یكشنبه ٦ مارس  
تاریخ جنبش كمونیستی در ایران (٨)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٤ مارس    
شعر خوانی بمناسبت ٨  مارس
مریم هوله

یكشنبه ٢٧ فوریه  
مبارزات زنان ایران
جمیله ندایی

جمعه ٢٥ فوریه        ١     ٢     ٣ 
ماركسیزم و فلسفه
تراب ثالث

یكشنبه ٢٠ فوریه       ١    ٢    ٣    ٤    ٥  
سالگرد سیاهگل
محمد سید احمدی

جمعه ١٨ فوریه       ١    ٢
سازمان مجاهدین و آمریكا
رستم پورزال

یكشنبه ١٣ فوریه  
بازتاب های عملی مدرنیته در جنبش زنان
لیلا دانش

یکشنبه ٢٣ ژانويه  
از انتخابات عراق تا فراخوان رفراندوم در ایران
ياسمين ميظر

جمعه ٢١ ژانويه        ١     ٢
پروژه فراخوان رفراندوم
محمد‌رضا‌شالگونى

يکشنبه ١٦ ژانويه  
خصوصی سازی ها وپیامدهای آن درایران
بهروز فرهانى

 

جمعه ١٤ ژانويه  
اعتصاب کارگران نساجى سنندج
فعالین انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى
 

٢٠٠٤

 

يکشنبه ١٩ دسامبر  
جهان گستری سرمایه – تجارت سکس و گسترش بیماری ایدز
مریم شهمنش

 جمعه ١٧ دسامبر        ١     ٢  
جمهورى اسلامى را با  رفراندوم
نمى توان برانداخت
شهاب برهان

يکشنبه ١٢ دسامبر  
سازمان یابی طبقه کارگر
یدالله خسروشاهی

جمعه ١٠ دسامبر  
مارکسیسم و فلسفه
تراب ثالث

يکشنبه ٥ دسامبر  
جنبش کارگری
رضا پایا

جمعه ٣ دسامبر  
مدل های سوسیالیسم مشارکتی
حمید  ریاحی

پنجشنبه ٢٥ نوامبر  
جنبش فلسطين پس از درگذشت ياسر عرفات
حماد شيباني

يکشنبه ٢١ نوامبر  
نگاهی فشرده به جنبش فلسطين و جايگاه ياسر عرفات
علی فياض

جمعه ١٩ نوامبر  
اجلاس جمهوري خواهان دمکرات و لائيک
آذر شيبانی

يکشنبه ١٤ نوامبر  
مبارزات کارگران ايران
وپیامدهای سفر نمايندگان سازمان جهانی کار
خليل ورمزياری

جمعه ١٢  نوامبر  
پيرامون اطلاعيه ضرورت فعاليت به نام کومله
معصومه پرتوی

پنجشنبه ١١ نوامبر  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٧ )
يونس‏ پارسابناب

يکشنبه ۷ نوامبر  
گفتگو
فعالين اتحاد چپ ايرانيان در واشنگتن

جمعه ٥ نوامبر  
انتخابات رياست جمهوری در ايالات متحده آمريکا
رستم پورزال

یكشنبه ٣١  اكتبر  
آیا طبقه كارگر می تواند دنیا را تغییر دهد؟
ياسمين ميظر، خليل ورمزياری

یكشنبه ٢٤ اكتبر  
مبارزات كارگران سقز و همبستگى جهانى
امير جواهرى

جمعه ٢٢ اكتبر   
چند سئوال از سند سياسى جمهورى لاييك
جميله ندايى

پنجشنبه ٢١  اكتبر  
جایگاه تاریخی انقلاب اكتبر
تراب ثالث

يكشنبه ١٧ اكتبر  
گفتگو و شعرخواني با
شهروز رشید

جمعه ١٥ اكتبر  
اوضاع سياسى ايران پس‏ از مجلس‏ هفتم
تقى روزبه 

يكشنبه ١٠  اكتبر  
اوضاع سياسى ايران و منطقه
 در كنگره هشتم حزب كمونيست ايران
بهرام رحمانى


جمعه ٨  اكتبر  

جمهورى‌خواهان لاييك
ياسمين ميظر

يكشنبه ٣  اكتبر  
اوضاع سياسى عراق

احمد مزارعى

جمعه ١ اكتبر  
سه روز با جمهورى‌خواهان لاييك در پاريس
آذر درخشان

پنجشنبه ٣٠ سپتامبر   
شعرخوانى
 مريم هوله

يكشنبه ٢٦ سپتامبر   
درس‏ هاى اعتصاب معدنچيان بريتانيا
ياسمين ميظر، خليل ورمزياری

جمعه ٢٤ سپتامبر       ١ 
گفتمان حياتى جنبش‏ كارگرى
مجيد تمجيدى

يكشنبه ١٩ سپتامبر   
اوضاع سياسى ايران و روندهاى حاكم بر آن پس‏ از مجلس‏ هفتم
تقى روزبه

جمعه ١٧ سپتامبر  
درباره اجلاس‏ بررسى جنايات رژيم در پاريس‏
بهروز فرهانى

يكشنبه ١٢ سپتامبر   
اوضاع سياسى ايران و گفتمان‌هاى مربوطه
تقى روزبه

جمعه ١٠ سپتامبر  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٦ )
يونس‏ پارسابناب

پنجشنبه ٩ سپتامبر  
زنان و مدرنيته: بازخوانى فروغ فرخزاد
 
شهلا شفيق

يكشنبه ٥ سپتامبر  
درباره راديو صداى كارگران ايران
آلبرت سهرابيان و همکاران راديو

جمعه ٣ سپتامبر  
جنبش‏ كارگرى: هويت و افق مبارزاتى
ليلا دانش

دوشنبه ٣٠  اوت  
در باره كشتار ٦٧  زندانيان سياسى
محمود خليلى

يكشنبه ٢٩ اوت  
ايدز و جهانى سازى
مريم شهمنش

جمعه ٢٧ اوت  
در باره كشتار ٦٧ زندانيان سياسى
با خانواده قربانيان


يكشنبه ٢٢ اوت  
    ١
مدرنيته و پانزدهمين سمينار بنياد پژوهش ‏هاى زنان
جمیله ندایی

جمعه ٢٠ اوت  
جهانى شدن نوين و جهان گستردگى ناسلامتى
محسن شهمنش


پنجشنبه ١٩ اوت  
    ١     ٢     ٣
درباره تز انقلاب دموكراتيك
محمد‌رضا‌شالگونى

يكشنبه ١٥ اوت   
تاريخچه چپ در افغانستان
ياسمين ميظر

يكشنبه ٨  اوت   
همبستگی با مبارزات كارگران ایران

خلیل ورمزیاری


جمعه ٦  اوت   

كار، تهيدستى و مبارزه (بخش ٢)
اردشير مهرداد

يكشنبه ١٨ ژوئيه  
گفتگو با دوستان در باره اتاق ايرانيان سوسياليست

تراب ثالث

جمعه ١٦ ژوئيه   
در باره تز انقلاب دموكراتيك
محمد‌رضا‌شالگونى

پنجشنبه ١٥ ژوييه        ١    ٢ 
ممنوعيت كار كودكان، يك ضرورت
سوسن بهار


يكشنبه ١١ ژوئيه  

اوضاع سياسى و گفتمان‌هاى مربوطه 
تقى روزبه

جمعه ٩ ژوئيه   
كار، تهى‌دستى و مبارزه 
اردشير مهرداد

يكشنبه ٤ ژوئيه  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٥ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٢ ژوئيه   
مجلس‏ هفتم و زنان
آذر درخشان

یكشنبه ٢٧ ژوئن  
تاريخ مقاومت ايرانيان عليه اسلام (٢ )
گلمراد مرادى

 جمعه ٢٥ ژوئن  
مسائل پيش‏ ‌روى چپ در شرايط كنونى
على فكرى

يكشنبه ٦ ژوئن  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٤ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٤ ژوئن  
دموكراسی و نابرابری
محمد‌رضا‌شالگونى

يكشنبه ٣٠  مه  
تاريخ مقاومت ايرانيان عليه اسلام (١ )
گلمراد مرادى

جمعه ٢٨   مه  
تعریف طبقه كارگر
روبن ماركاریان

پنجشنبه ٢٧   مه  
در باره حقوق بین المللی
كامبیز روستا

يكشنبه ٢٣  مه
كارزار همبستگی با مبارزات كارگران ایران (٢)
میز گرد با فعالین جنبش كارگری

جمعه ٢١ مه
كارزار همبستگی با مبارزات كارگران ایران (٢)
میز گرد با فعالین جنبش كارگری

يكشنبه ١٦  مه  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٣ )
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١٤ مه  
رسانه ها و نقش آنها
رحیم عابدین زاده

جمعه ٧ مه  
كردستان و چپ ایران
رئوف كعبی

یكشنبه ٢ مه   
بزرگداشت اول ماه مه  (٢ )
میز گرد فعالین كارگری

جمعه ٣٠ آوریل  
بزرگداشت اول ماه مه  (١ )
میز گرد فعالین كارگری

پنجشنبه ٢٩ آوریل   
همبستگی با زنان عراق
پوران بازرگان، زهره ستوده

یكشنبه ٢٥ آوریل   
بزرگداشت پل سویزی
میز گرد: فعالین جنبش

جمعه ٢٣  آوریل        ١ 
در باره آخرین اتحاد جمهوری خواهان
جمیله ندایی

 پنجشنبه ٢٢  آوریل   
در باره دادگاه میكونوس
حمید نوروزی

 یكشنبه ١٨ آوریل  
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (٢ )
يونس‏ پارسابناب

پنجشنبه ١٥  آوریل   
دلایل شكست اصلاح طلبان
شهاب برهان

یكشنبه ١١ آوریل  
زنان، كار و برابری
ياسمين ميظر

جمعه ٩  آوریل  
نقد و بررسی تعاریف طبقه كارگر
مجيد تمجيدى، روبن ماركاریان

پنجشنبه ٨  آوریل  
تهاجم نظامی به عراق
مزدك فرهت

 

یكشنبه ٤ آوریل   
ایران در سالی كه گذشت
بهرام رحمانی

جمعه ٢  آوریل        ١    ٢    ٣ 
نقد و بررسی تعاریف طبقه كارگر
مجيد تمجيدى، روبن ماركاریان

يكشنبه ٢٨ مارس   
نقد انواع سوسیالیزم (٣)
روبن ماركاریان

جمعه ٢٦  مارس   
گفتمان مدرنیته (٢)
مجيد تمجيدى

يكشنبه ١٤ مارس   
تاريخ جنبش‏ كمونيستى در ايران (١ )
يونس‏ پارسابناب

شنبه ١٣ مارس   
مسائل توسعه اقتصادی در ایران
فريبرز رئيس ‏دانا

جمعه ١٢  مارس   
زنان و مساله حجاب
شهین نوایی

پنجشنبه ١١ مارس   
قانون منع حجاب یا حجابی بر واقعیت
آذر درخشان

يكشنبه ٧ مارس   
گفتمان مدرنیته (٢)
مجيد تمجيدى

جمعه ٥  مارس   
اهمیت ٨ مارس
پروین اردلان، شعله ایرانی، جمیله ندایی

یكشنبه ٢٩ فوریه   
نقد انواع سوسیالیزم (٢)
روبن ماركاریان

جمعه ٢٧ فوریه   
جمهوری خواهی و دموكراسی
حسن حسام

یكشنبه ٢٢ فوریه   
فراسوی سرمایه مزاروش (٣)
میزگرد: تراب ثالث، كلیف ا سلاتر، مرتضی محیط

جمعه ٢٠ فوریه   
كدام دموكراسی؟
محمد‌رضا‌شالگونى

یكشنبه ١٥ فوریه   
پخش مستقیم سمینار اتحاد چپ واشنگتن
میزگرد: يونس‏ پارسابناب، تراب ثالث، مرتضی محیط

جمعه ١٣ فوریه   
تحریم انتخابات مجلس هفتم
اردشير مهرداد

پنجشنبه ١٢ فوریه   
جنبش ملی در آذربایجان (٢)
يونس‏ پارسابناب

یكشنبه ٨ فوریه   
فراسوی سرمایه مزاروش (٢)
میزگرد: تراب ثالث، مرتضی محیط

جمعه ٦ فوریه  
كارزار همبستگی بین المللی با كارگران ایران
میز گرد: بهروز فرهانى، ياسمين ميظر، خلیل ورمزیاری

پنجشنبه ٥ فوریه  
به یاد قربانیان فاجعه بم
فريبرز رئيس ‏دانا

یكشنبه ١ فوریه  
نقد انواع سوسیالیزم (١)
روبن ماركاریان

 جمعه ٣٠ ژانویه   
مرحله انقلاب در ایران
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

یكشنبه ٢٥ ژانویه   
برداشت ماتریالیستی از تاریخ
تراب ثالث

جمعه ٢٣ ژانویه   
نقد و بررسی پلاتفرم اتحاد انقلابی
مناظره: بهرام رحمانی، ياسمين ميظر

پنجشنبه ٢٢ ژانویه   
نقد و بررسی پلاتفرم جمهوری خواهان
زهره خیام

یكشنبه ١٨ ژانویه   
فراسوی سرمایه مزاروش (١)
میزگرد: تراب ثالث، مرتضی محیط، ياسمين ميظر

شنبه ١٧ ژانویه   
نگاهی از بیرون به همایش جمهوری خواهان
تقى روزبه

 جمعه ١٦ ژانویه   
مبارزات كارگران نفت
علی پیچگاه

 پنجشنبه ١٥ ژانویه   
جنبش ملی در آذربایجان (١)
يونس‏ پارسابناب

 یكشنبه ١١ ژانویه  
نقد انواع سوسیالیزم (١)
روبن ماركاریان

 جمعه ٩ ژانویه  
پیامد های حمله نظامی آمریكا به عراق
مرتضی محیط

 یكشنبه ٤ ژانویه  
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

 

 ٢٠٠٣

 

 یكشنبه ١٤ دسامبر   
جنبش كارگری و مساله ملی
یدی شیشوانی

 جمعه ١٢ دسامبر   
جنبش ملی در آذربایجان (١)
يونس‏ پارسابناب

 یكشنبه ٧ دسامبر        ١   ٢   ٣  ٤
اصول پایه
ای در باره برابری زن و مرد در ایران
شهرزاد مجاب

جمعه ٥ دسامبر   
جنبش كارگری و مساله ملی
خلیل ورمزیاری

یكشنبه ٣٠ نوامبر   
بررسی شركت های رسانه ای
رحیم عابدین زاده

جمعه ٢٨ نوامبر   
اوضاع سیاسی منطقه و محاصره نظامی ایران
رستم پورزال، ياسمين ميظر

یكشنبه ٢٣ نوامبر   
تاریخچه گروه پویان
محمد سید احمدی

جمعه ٢١ نوامبر   
نقد فمینیزم اسلامی
حامد شهیدیان

 یكشنبه ١٦ نوامبر   
فوروم اجتماعی اروپا
بهروز فرهانى

 جمعه ١٤ نوامبر   
جایزه صلح نوبل و جنبش زنان
رزا روشن

یكشنبه ٩ نوامبر   
دولت، دموكراسی و شوراها
امین

جمعه ٧ نوامبر   
ماهیت طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی (٢)
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

پنجشنبه ٦ نوامبر   
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

یكشنبه ٢ نوامبر   
وضعیت زنان افغانستان پس از سقوط طالبان (٢)
سحر صبا

جمعه ٣١  اكتبر   
گفتگو با هادی خرسندی
هادی خرسندی

 یكشنبه ٢٦ اكتبر   
احزاب سیاسی در ایران
يونس‏ پارسابناب

شنبه ٢٥ اكتبر   
جنبش كارگری در عراق
اوستا جلال

 جمعه ٢٤  اكتبر   
درس های انقلاب اكتبر
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

 پنجشنبه ٢٣  اكتبر   
پیدایش حزب توده
بهزاد كاظمی

 یكشنبه ١٩ اكتبر   
تشكل های كارگری در دوران جدید
مجيد تمجيدى

 جمعه ١٧  اكتبر   
ماهیت طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی (١)
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

 پنجشنبه ١٦  اكتبر
نقد ادبیات زندان  

ناصر مهاجر

 یكشنبه ١٢  اكتبر  
كومله و انشعابات
اردوان

 جمعه ١٠  اكتبر  
اعتصاب عمومی
شهاب برهان

پنجشنبه ٩  اكتبر  
افسردگی نزد زنان
وحید رواندوست

 یكشنبه ٥  اكتبر  
رای اجباری در زندان
آزاده ایرانی

 جمعه ٣  اكتبر   
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

پنجشنبه ٢   اكتبر   
درس های مراسم یادمان قربانیان ٦٧
میز گرد

یكشنبه ٢٨ سپتامبر   
تاریخچه پیكار
ناصر پایدار

 جمعه ٢٦ سپتامبر   
ساختار اقتصادی اجتماعی ایران (٢)
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

 یكشنبه ٢١ سپتامبر   
كار و سازمان كار
مجيد تمجيدى

جمعه ١٩ سپتامبر   
ساختار اقتصادی اجتماعی ایران (١)
مناظره: تراب ثالث، مرتضی محیط

یكشنبه ١٤ سپتامبر   
زمینه ها و موانع ایجاد تشكیلات كارگری
مجيد تمجيدى

جمعه ١٢ سپتامبر   
فریب خوردگان قرن
آزاده ایرانی

یكشنبه ٧ سپتامبر   
جهانی سازی و رسانه های عمومی
سپیده كوشا

 جمعه ٥ سپتامبر   
عناصر تراژیك در شعر شاملو
بهروز شیدا

پنجشنبه ٤  سپتامبر  
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

یكشنبه ٣١  اوت   
رابطه شوراها با مجلس موسسان
مناظره: تراب ثالث، داوود شمسایی

 جمعه ٢٩  اوت   
زندان به مثابه آزمایشگاه
شهلا شفيق

پنجشنبه ٢٨  اوت   
جنبش كارگری
امیر جواهری، ناصر سعیدی، نادر شكیبا

 یكشنبه ٢٤  اوت   
جنبش مستقل زنان چپ
آزیتا شفازند

 جمعه ٢٢  اوت   
گوشه های تازه ای از زندان های جمهوری اسلامی
حمید، پیوند

سه شنبه ١٩ اوت   
زهرا كاظمی
استفان هاشمی

یكشنبه ١٧  اوت   
بحثی پیرامون مفهوم طبقه
مجيد تمجيدى

شنبه ١٦  اوت  
درس های كودتای ٢٨ مرداد
باقر مومنی

جمعه ١٥  اوت  
مجلس موسسان
حسین باقرزاده، بهزاد كاظمی

 پنجشنبه ١٤  اوت  
حمله ٢٨ مرداد ١٣٥٨ به كردستان
بهرام رحمانى

 چهارشنبه ١٣ اوت   
بررسی مساله كرد و كردستان
امیر حسن پور

 یكشنبه ١٠  اوت
انقلاب مشروطیت
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٨  اوت   
مساله مسكن و كارگران ایران
اردشير مهرداد

پنجشنبه ٧  اوت  
سانسور در تقابل با آزاد اندیشی
هومن عزیزی، بصیر نصیبی

 یكشنبه ٣  اوت   
نقد حزب كمونیست كارگری
یعقوب نادری

جمعه ١  اوت  
نقد ادبیات زندان
بهروز شیدا

پنجشنبه ٣١  ژوییه  
وضعیت جنبش كردستان
صلاح الدین مهتدی

یكشنبه ٢٧ ژوییه
مفهوم سرمایه داری در دیدگاه ماركس (٢)
مرتضی محیط

 جمعه ٢٥ ژوییه
مفهوم سرمایه داری در دیدگاه ماركس (١)
مرتضی محیط

پنجشنبه ٢٤  ژوییه
یادمان احمد شاملو
آیدا شاملو و دیگر یاران

یكشنبه ٢٠ ژوییه
درباره منشور مزدبگیران
میز گرد:

جمعه ١٨ ژوییه
در باره نشریه مشترك سوسیالیست های انقلابی
میز گرد:

یكشنبه ١٣ ژوییه
پخش مستقیم سمینار اتحاد چپ واشنگتن

جمعه ١١ ژوییه
ایران به كدام سو می رود
بحث آزاد

پنجشنبه ١٠  ژوییه
ایران به كدام سو می رود
بحث آزاد

چهارشنبه ٩ ژوییه
ایران به كدام سو می رود
بحث آزاد

سه شنبه ٨ ژوییه
ایران به كدام سو می رود
بحث آزاد

دوشنبه ٧ ژوییه
ایران به كدام سو می رود
بحث آزاد

یكشنبه ٦ ژوییه
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

جمعه ٤  ژوییه
به مناسبت ١٨ تیر
بحث آزاد

پنجشنبه ٣  ژوییه
نقش هنرمند در جمهوری اسلامی
نیلوفر بیضایی، جمیله ندایی، بصیر نصیبی

یكشنبه ٢٩ ژوئن
پخش مستقیم سمینار اتحاد چپ واشنگتن
شنبه ٢٨ ژوئن
پخش مستقیم سمینار اتحاد چپ واشنگتن

جمعه ٢٧ ژوئن
وضعیت زنان افغانستان پس از سقوط طالبان (١)
سحر صبا

یكشنبه ٢٢ ژوئن
مفهوم انقلاب سوسیالیستی
تراب ثالث

جمعه ٢٠ ژوئن
جنبش زنان و نقد ادبیات مدرن
هایده درآگاهی

 یكشنبه ١٥ ژوئن
دردفاع از اعتصاب كارگران بهشهر
میز گرد

جمعه ١٣ ژوئن
روابط جمهوری اسلامی با آمریكا
رضا مقدم

یكشنبه ٨ ژوئن
آخرین تحولات جنبش فلسطین
حماد شیبانی

جمعه ٦ ژوئن
دموكراسی و سرمایه داری جهانی
ياسمين ميظر

پنجشنبه ٥  ژوئن
نقد سینمای جمهوری اسلامی
نیلوفر بیضایی، عباس سماكار، جمیله ندایی، بصیر نصیبی

 یكشنبه ١ ژوئن
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

 جمعه ٣٠  مه
متدولوژی مرحله انقلاب
تراب ثالث

پنجشنبه ٢٩  مه
جنبش تهیدستان شهری
اردشير مهرداد

یكشنبه ٢٥  مه
تاریخ احزاب سیاسی در ایران (٥)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٢٣  مه
شب شعر
مریم هوله

یكشنبه ١٨  مه
معرفی آرشیو سعید سلطانپور
نادر ساده

جمعه ١٦  مه
دموكراسی در دوره گذار به سوسیالیزم
تراب ثالث

پنجشنبه ١٥  مه
آخرین تحولات جنبش ملی در آذربایجان
علیرضا اردبیلی

یكشنبه ١١  مه
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

جمعه ٩  مه
موقعیت زنان در جوامع پیشرفته سرمایه داری
ياسمين ميظر

پنجشنبه ٨  مه
هنر تبعیدی و هنرمند تبعیدی
نیلوفر بیضایی، عباس سماكار، جمیله ندایی، بصیر نصیبی

یكشنبه ٤  مه
تاریخ احزاب سیاسی در ایران (٤)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٢  مه
امپریالیزم و جهانی سازی
تراب ثالث

پنجشنبه ١ مه
چشم انداز جنبش كارگری
امیر جواهری، نادر شكیبا و رضا مقدم

چهارشنبه ٣٠ آوریل
اتحاد نیروهای كارگری و سوسیالیستی
ياسمين ميظر، 
جابر كلیبی

یكشنبه ٢٧ آوریل
تاریخ احزاب سیاسی در ایران (٣)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ٢٥ آوریل
جنگ و دموكراسی
رستم پورزال

یكشنبه ٢٠ آوریل
تاریخ احزاب سیاسی در ایران (٢)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١٨ آوریل
تاثیر نئولیبرالیزم در جنبش زنان
سیمین رویینان

 پنجشنبه ١٧ آوریل
جنگ امپریالیستی و پیامدهای آن در منطقه
بهرام رحمانی

 یكشنبه ١٣ آوریل
تاریخ احزاب سیاسی در ایران (١)
يونس‏ پارسابناب

جمعه ١١ آوریل
جدایی دین از دولت
ژ. متین

پنجشنبه  ١٠ آوریل
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

یكشنبه  ٦  آوریل
تاریخچه تروتسكیزم در ایران (٣)
تراب ثالث

جمعه  ٤  آوریل
رفرم یا انقلاب
جابر كلیبی

پنجشنبه  ٣  آوریل
ترانه های مدرن ایرانی
اسفندیار منفردزاده

 یكشنبه ٣٠  مارس
تاریخچه تروتسكیزم در ایران (٢)
تراب ثالث

 جمعه ٢٨  مارس
آمریكا و جنگ نفت
یرواند آبراهامیان

 

یكشنبه ٢٣ مارس
تاریخچه تروتسكیزم در ایران (١)
تراب ثالث

یكشنبه ١٦ مارس
انگیزه های آمریكا در حمله به عراق
بحث آزاد

جمعه ١٤ مارس
انگیزه های آمریكا در حمله به عراق
بحث آزاد

پنجشنبه ١٣ مارس
سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی
نیلوفر بیضایی، مسلم منصوری

 یكشنبه ٩ مارس
به یاد رفیق بابك
میز گرد

 جمعه ٧ مارس
سوسیالیزم از پایین
تراب ثالث

پنجشنبه ٦ مارس
چشم انداز جنبش زنان
سارا آزاد، هایده دراگاهی، سیمین رویینان

یكشنبه ٢ مارس
گفتگو با دوستان
تراب ثالث

 جمعه ٢٨ فوریه
دموكراسی در دوران گذار به سوسیالیزم
محمد‌رضا‌شالگونى

 چهارشنبه ٢٦ فوریه
وضعیت كردستان ایران و عراق
عمر ایلخانی

یكشنبه ٢٣ فوریه
زمینه های فاجعه ٤ بهمن (٢)
میز گرد

جمعه ٢١ فوریه
سوسیالیزم كارگری
ناصر پایدار

یكشنبه ١٦ فوریه
زمینه های فاجعه ٤ بهمن (١)
میز گرد

جمعه ١٤ فوریه
چشم انداز سوسیالیزم
روبن ماركاریان

سه شنبه ١١ فوریه
درس های انقلاب بهمن ٥٧
تراب ثالث، جابر كلیبی و مرتضی محیط

جمعه ٧ فوریه 
معرفی اتاق سوسیالیست فوروم

تراب ثالث