* اسناد بین الملل اول:

اهداف واصول بین الملل

 

* اسناد بین الملل دوم:

اسناد كنگره زیمروالد

 

* اسناد بین الملل سوم:

تزهای مربوط جبهه واحد كارگری

تزهای مربوط به تاكتیك های كمینترن

تزهای مربوط به مسأله ی شرق

اصول تشكیلاتی حزب

 

* اسناد بین الملل چهارم:

دموكراسی سوسیالیستی و دیكتاتوری پرولتاریا

انقلاب و ضد انقلاب در ایران

 

* اسناد گرایش سوسیالیزم انقلابی:

سومین سالروز اكنون چه؟ : ت ث

ترازنامه و چشم انداز : الف ر

اطلاعیه گرایش سوسیالیزم انقلابی در سچفخا

جنبش كارگری، مسائل و وظایف : ت ث

روش كار سوسیالیستی

بیانیه كمیته های عمل كارگری

گذشته و حال نهضت آزادی : الف ر

پاسخی به راه فدایی: فروغ

یاداشت تحریریه سوسیالیزم و انقلاب

١٨ سئوال و ١٧ جواب

 

 

 

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ١

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ٢

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ٣

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ٤

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره دوم، شماره ١

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره دوم، شماره ٢

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره دوم، شماره ٣

 سوسیالیزم و انقلاب، دوره دوم، شماره ٤

 

 

 

 

 

لیست نویسندگان (به تریب الفبا):

 

* اندرسون، پری:

تفسير تروتسکی از استالينيزم

حدود و امكانات عمل اتحاديه صنفی

 

* انگلس، فردریك:

اصول كمونیزم

مانیفست كمونیست (ترجمه ١)

مانیفست كمونیست (ترجمه ٢)

اتحادیه های كارگری

مروری بر سرمايه

درباره سرمایه ماركس

نظام دست مزدی

مزد عادلانه برای کار عادلانه

خطابیه كمیته مركزی به اتحادیه كمونیست ها ( مارس ١٨٥٠ )

تكامل سوسیالیزم از تخیل به علم

لودویك فویرباخ، پایان فلسفه كلاسیك آلمان

آنتی دورینگ

 

* ایگلتون، تری:

ادبیات و ایدئولوژی

 

* اینشتن، آلبرت:

چرا سوسياليزم؟

 

* برشت، برتولت:

روشنفکران و مبارزه طبقاتی

 

* بوخارین، نیكلای :

امپریالیزم و اقتصاد جهانی

دیكتاتوری پرولتاریا

 

* پانه كوك، آنتون:

تریدیونیونیزم

نامه به "سوسیالیزم یا بربریت"

دموكراسی واقعی یعنی چه؟

حزب و طبقه

مساله سازماندهی

 

* پلخانف، :

نقش شخصیت در تاریخ

 

* تروتسكی، لئون:

تكالیف سیاسی ما

ترازنامه و چشم انداز

فرهنگ پرولتری

در دفاع از انقلاب اكتبر

شوراها و حزب در انقلاب پرولتری

تاریخ انقلاب روسیه

انقلاب مداوم

بین الملل سوم پس از لنین

انقلابی كه به آن خیانت شد

در باره  سنديکاليزم

مارکسيزم دوران ما

اخلاق آنها و اخلاق ما

بيانيه کمونيست در عصر حاضر

استالینیزم و بلشویزم

استالین چگونه اپوزیسیون چپ را شكست داد

در مورد بحران ماركسیزم

لنین جوان

مانيفست پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی

زندگی من

برنامه انتقالی

در باره ی وحدت جبهه ی پرولتری

قدرت شورایی و مساله ملی

 

* دریدا، ژاك:

تروریزم چیست؟

 

* دویچر، آیزك:

ماركسیزم جادوی نخستین

انسان سوسیالیستی

 

* سلطانزاده:

جنبش سندیكایی در ایران

تشكیل اتحادیه های كارگری در ایران

پایه های اقتصادی اجتماعی سلطنت رضا شاه

 

* شاملو، احمد:

برنامه طلوع خورشيد لغو شده است!

نگرانی های يک شاعر

 

* كرش، كارل:

ماركسیزم و فلسفه

موقعیت كنونی مساله "ماركسیزم و فلسفه"

 

* كولتی، لوچیو:

دولت و انقلاب لنین

 

* گرامشی، آنتونیو :

خودبخودی و رهبری آگاهانه

در باره كنترل كارگری

انتخابات و آزادی

اتحادیه ها و شوراها

كارگر كارخانه

 

* گوارا، چه:

انسان و سوسیالیزم در كوبا

 

* ماركس، كارل:

درباره مساله یهود

نقد فلسفه حق هگل

خانواده مقدس

فقر فلسفه

تزهای در باره فویرباخ

ایدئولوژی آلمانی

مانیفست كمونیست (ترجمه ١)

مانیفست كمونیست (ترجمه ٢)

خطابیه كمیته مركزی به اتحادیه كمونیست ها در مارس ١٨٥٠

مساله كارگران (١٨٥٣ )

مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی

گروندریسه

سرمایه (١)

مزد، بها و سود

گذشته ، حال و آينده اتحاديه های كارگری (١٨٦٧+)

جنگ داخلی در فرانسه

بی اعتنایی به سیاست (١٨٧٣)

نقد برنامه گوتا

 

مندل، ارنست:

الفبای ماركسیزم

جايگاه ماركسيزم در تاريخ

خودسازماندهی طبقه کارگر و حزب پيشاهنگ

در دفاع از انقلاب اكتبر

علل از خود بيگانگی

درباره بوروکراسی

سوسياليزم یا نئوليبراليزم

سوسیالیزم و بحران اعتبار

تناقضات سرمايه داری دولتی

درباره ماهیت طبقاتی دولت شوروی

آینده ماركسیزم

 

* ناطق، هما:

انجمن های شورائی در انقلاب مشروطيت

 

* نگری، تونی:

 

* لنین. ولادیمیر:

چه باید كرد؟

دو تاكتیك سوسیال دموكراسی

دموكراسی كارگری و دموكراسی بورژوایی

استبداد و پرولتاریا

در باره اعتصاب

قطعنامه در باره مساله ملی

امپریالیزم، عالیترین مرحله سرمایه داری

دولت و انقلاب

در باره قدرت دوگانه

تزهای آوریل

وظایف جنبش زنان در شوروی

وظايف جوانان انقلابی

كنترل كارگری

كمونیزم چپ، بیماری كودكانه

طرح اوليه تزهای مربوط به مسأله ی ملی و مستعمراتی

 

 

* لوكاچ، جورج:

تاریخ و آگاهی طبقاتی

رمان تاریخی

 

* لوكزامبورگ، روزا:

حق رای زنان

جامعه اسپارتاكوس چه میخواهد؟

در باره انقلاب روسیه

رفرم یا انقلاب اجتماعی

اعتصاب توده ای  

 

* نین، آندره:

شوراها: نطفه های قدرت زحمتكشان